ใช้พอยท์แลกซื้อ e-Coupon ร้านดัง

1 .. 65 – 30 .. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน POINT X แลกคะแนน POINT X ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • โปรดตรวจสอบมูลค่า e-Coupon, อัตราการแลกคะแนน, วันหมดอายุ, จำนวนสิทธิ์ และรวมถึงรายละเอียดการใช้ e-Coupon แต่ละแบรนด์ได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • ธนาคารหรือ POINT X ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้ e-Coupon หรือจากการใช้สินค้า/ใช้บริการ
  • ธนาคารหรือ POINT X และผู้ให้บริการ e-Coupon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777