รับพอยท์คืนสูงสุด 4,000 POINT X

15 .. 66 – 15 .. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ Shopee / Lazada และ JD CENTRAL ด้วยคะแนน POINT X ผ่าน POINT X แอปพลิเคชัน รับคะแนนคืนสูงสุด 4,000 คะแนน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 คะแนน ต่อรายการสั่งซื้อ รับคะแนน POINT X คืน 5%, ยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ตั้งแต่ 10,000 – 19,999 คะแนน ต่อรายการสั่งซื้อ รับคะแนน POINT X คืน 10% และ ยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ตั้งแต่ 20,000 คะแนน ต่อรายการสั่งซื้อ รับคะแนน POINT X คืน 20%
 • จำกัดสิทธิ์ 700 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับคะแนนคืนสูงสุด 4,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลธรรมดาสูงสุด 40,000 บาท เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
 • โปรดตรวจสอบรูปแบบของใบกำกับภาษี ขั้นตอนการขอและการจัดส่งกับร้านค้าโดยตรง
 • คะแนน POINT X จะคืนเข้าบัญชี POINT X ที่ใช้จ่ายภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • การใช้บริการของ POINT Xเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • POINT X ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • POINT X ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า POINT X จึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • POINT X และร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของPOINT X และร้านค้าเป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777