ที่ JAYMART ทุกสาขา วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY ด้วยการสแกน QR เพื่อร่วมรายการ “POINTX #JAYMART” ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX และใช้คะแนน POINTX ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้าน JAYMART โดยการ สแกนผ่าน QR Code ที่ร่วมรายการ รับชำระด้วยคะแนน POINTX รับคะแนนคืนรวมสูงสุด 60,000 POINTX ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567
 • เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINTX ทุก 1,000 คะแนนขึ้นไป ต่อรายการใช้จ่าย รับคะแนน POINTX คืน 300 คะแนน จำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 15,000 คะแนน /ท่าน/ เดือน และจำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 60,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ ที่ร้าน JAYMART
 • จำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่แลกคะแนน ในแต่ละเดือน สูงสุด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย รวมทุกสาขา
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINTX เข้าแอปพลิเคชัน POINTX ของลูกค้า ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละเดือนตามที่กำหนด
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINTX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777