ช้อปจัดเต็ม จ่ายด้วย POINTX รับพอยท์คืนสูงสุด 50%, 9 พฤศจิกายน 2566 – 13 พฤศจิกายน 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยคะแนน POINT X ผ่าน POINT X แอปพลิเคชัน ที่ Shopee ผ่านช่องทางการชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ หรือแอป SCB Easy รับคะแนนพิเศษคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – 13 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2566 ทุกยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X รับพอยท์คืน 35%
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ทุกยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X รับพอยท์คืน 50%
 • จำกัดคะแนนพิเศษคืนสูงสุด 100,000 POINT X ต่อท่าน ต่อวัน
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจะคืนเข้าบัญชี POINT X ในวันถัดไป
 • คะแนนพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป Shopee รวมทุกรายการในแต่ละวัน และคืนเป็นคะแนนยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (สงวนสิทธิ์กรณียอดคะแนนพิเศษหลังจากการคำนวณมีเศษทศนิยมน้อยกว่า 5 จะถูกปัดลงทุกกรณี)
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับ มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • สงวนสิทธิ์กรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 15 วันทำการ โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้า POINT X แอปพลิเคชันหรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก หรือ Refund ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์การเรียกคะแนนพิเศษคืน ในกรณีที่ลูกค้ามีการยกเลิกการใช้บริการ POINT X แอปพลิเคชัน หรือ มีการขอโอนคะแนนกลับเข้าบัตรเครดิต SCB หรือบัตรเครดิต Card X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINT X แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777