รับพอยท์คืนสูงสุด 4,600 POINT X

1 .. 66 – 30 เม.. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X ที่ร้านอาหาร Bar B Q Plaza, Fuji, MK และ Yayoi ทุกสาขา รับคะแนนคืนรวมสูงสุด 4,600 POINT X ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 • คุ้มที่ 1 รับคะแนน POINT X คืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วย POINT X ครบทุก 3,000 POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ จำกัดคะแนนคืน 1,200 POINT X ต่อท่าน ต่อเดือน และสูงสุด 3,600 POINT X ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อเดือน และสูงสุด 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คุ้มที่ 2 รับคะแนน 1,000 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 POINT X ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัดคะแนนคืนสูงสุด 1,000 POINT X ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับคะแนนคืนรวมสูงสุด 4,600 POINT X ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์รายการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่าน Food Delivery Platform ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนคืน POINT X จากเงื่อนไขคุ้มที่ 1 จะคืนเข้าบัญชี POINT X ที่ใช้จ่ายภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • คะแนนคืน POINT X จากเงื่อนไขคุ้มที่ 2 จะคืนเข้าบัญชี POINT X ที่ใช้จ่ายภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านอาหารที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • การใช้บริการของ POINT Xเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777