จ่ายด้วย POINTX เรทพิเศษ 8 POINTX = 1 บาท, 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ Lazada และ Shopee ทุกวันพุธ เวลา 00.01 น. – 23.59 น. ด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X รับอัตราแลกคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 เท่านั้น
 • อัตราแลกคะแนนพิเศษ 8 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท ทุกวันพุธ ที่ Lazada จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ ต่อวัน
 • อัตราแลกคะแนนพิเศษ 8 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท ทุกวันพุธ ที่ Shopee จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ ต่อวัน
 • กำหนดการใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินสูงสุด 125 บาท) และจำกัดการใช้คะแนนสูงสุด 25,000 POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินสูงสุด 3,125 บาท)
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิกสิทธิ์ในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิ์คืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก คะแนน POINT X จะคืนเป็นจำนวนเงินบาทเข้าบัญชี Wallet ของ Lazada/ Shopee หรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการคืนคืนเงินของ Lazada/ Shopee อีกครั้ง
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง Lazada โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Lazada TH Help Center และ Shopee (Thailand) โทร. 02-017-8399 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Chat with Shopee
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777