ผ่านช่องทาง QR Code ที่ระบบ E-Filing กรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สามารถชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X แทนเงินสด โดยผ่านช่องทางการชำระเงินด้วย QR Payment ในระบบกรมสรรพากร E-FILING https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ เท่านั้น
  • อัตราแลกคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงได้ ลูกค้าต้องตรวจสอบอัตราแลกคะแนนในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
  • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน POINT X
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777