ต่อที่ 1  รับคะแนน PointX พิเศษเพิ่ม 20% ต่อที่ 2 โอนคะแนนขั้นต่ำ 5,000 M Point ต่อครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง รับคะแนน PointX พิเศษเพิ่มอีก 2,000 PointX ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไขแคมเปญโอนคะแนน M POINT เป็น POINTX รับคะแนนพิเศษจาก POINTX เพิ่มสูงสุด 30%*

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิก M Card ที่มีคะแนน M Point และได้ทำการโอนคะแนน M Point มาเป็นคะแนน PointX ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่มสูงสด 30%* ดังนี้
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิก M Card ที่มีคะแนน M Point และได้ทำการโอนคะแนน M Point มาเป็นคะแนน PointX ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่มสูงสด 30%* ดังนี้
  • ต่อที่ 1 โอนคะแนนขั้นต่ำ 100 M Point = 100 PointX รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่ม 20% = 20 PointX รวมเป็น 100+20 = 120 PointX

(จำกัดคะแนนพิเศษ 1,000 PointX ต่อลูกค้า 1 ท่าน และ 4,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ)

  • ต่อที่ 2 โอนคะแนนขั้นต่ำ 5,000 M Point ต่อครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง = 10,000 PointX รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่มอีก 2,000 PointX รวมเป็น 10,000 + 1,000 (ต่อที่1) + 2,000 (ต่อที่2) = 13,000 PointX ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มสูงสุด 3,000 PointX (30% ของ 10,000 PointX)

(จำกัดคะแนนพิเศษ 2,000 PointX ต่อลูกค้า 1 ท่าน และ 2,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ)

โอนคะแนน M POINT > POINTX รับคะแนนพิเศษ

จำนวนสิทธิตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 1 โอนคะแนนขั้นต่ำ 100 คะแนน รับคะแนน on-top 20% = 20 PointX
จำกัดสูงสุด 1,000 PointX / ท่าน
4,000 สิทธิ
ต่อที่ 2 Special Bonus
โอนคะแนนขั้นต่ำ 5,000 คะแนน / ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง
รับคะแนน bonus เพิ่ม 2,000 PointX
จำกัดสูงสุด 2,000 PointX / ท่าน
2,000 สิทธิ
รวมทั้งหมด 3,000 PointX / ท่าน
(30% ของ 10,000 PointX)
 • ลูกค้าสามารถโอนคะแนนสะสม M Point เป็นคะแนน PointX ผ่าน M Card Application ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในบัญชีแอปพลิเคชัน PointX ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ดังนี้
รอบที่  วันที่โอนคะแนน วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ วันที่คะแนนพิเศษหมดอายุ
รอบที่ 1 27 มีนาคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 1 เมษายน 2567 1 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 2 1 เมษายน 2567 – 7 เมษายน 2567 9 เมษายน 2567
เนื่องจาก 8 เมษายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
9 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 3 8 เมษายน 2567 – 14 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
เนื่องจาก 15 เมษายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 4 15 เมษายน 2567 – 21 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 5 22 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2567 29 เมษายน 2567 29 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 6 29 เมษายน 2567 – 5 พฤษภาคม 2567 7 พฤษภาคม 2567
เนื่องจาก 6 พฤษภาคม 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
7 มิถุนายน 2567
รอบที่ 7 6 พฤษภาคม 2567 – 12 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
รอบที่ 8 13 พฤษภาคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567 20 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
รอบที่ 9 20 พฤษภาคม 2567 – 26 พฤษภาคม 2567 27 พฤษภาคม 2567 27 มิถุนายน 2567
รอบที่ 10 27 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 4 มิถุนายน 2567
เนื่องจาก 3 มิถุนายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
4 กรกฎาคม 2567

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดไป หรือ วันจันทร์ถัดไป

 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี แอปพลิเคชัน PointX
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
 • ขอสงวนสิทธิในการให้สิทธิตามลำดับก่อนหลังของลูกค้าที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข
 • คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน PointX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777