เพียงดาวน์โหลดแอปและโอนคะแนนบัตรเครดิต SCB | CardX มาเป็น POINT X

1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกใหม่ และโอนคะแนน

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และ บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ทุกประเภท ยกเว้นยกเว้นบัตร CardX  Family Plus, บัตร SCB M, บัตรที่ถูกยกเลิก หรือถูกระงับการใช้งานถาวร ที่ได้ทำการลงทะเบียนดาวน์โหลด POINT X แอปพลิเคชัน และทำการโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็น POINT X ในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลาแคมเปญปกติ 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566

โอนคะแนน 2,000-3,999 คะแนน รับ 400 POINT X*
โอนคะแนน 4,000-5,999 คะแนน รับ 1,000 POINT X*
โอนคะแนน 6,000-9,999 คะแนน รับ 1,800 POINT X*
โอนคะแนน 10,000-49,999 คะแนน รับ 4,000 POINT X**
โอนคะแนน 50,000 ขึ้นไป รับ 20,000 POINT X **

*จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 1,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
**จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษตามที่กำหนด เมื่อทำการสมัครใช้บริการ POINT X และทำรายการโอนคะแนนจากบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX มาเป็น POINT X สะสมภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยคะแนนจะเข้าบัญชีในแอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • การใช้บริการของ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • POINT X ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
  • POINT X ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ POINT X เป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777