ใช้ POINT X ซื้อทอง 4 ร้านดัง รับพอยท์คืน รวมสูงสุด 11,000 POINTX

12 กุมภาพันธ์ 2566 – 12 พฤษภาคม 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY เพื่อร่วมรายการ “ใช้พอยท์ซื้อทอง” บนแอปพลิเคชัน PointX ที่ห้างเพชรทองออโรร่า, ห้างทองแม่ทองสุก, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ และร้านทอง YLG Bullion ทุกสาขาที่ร่วมรายการรับชำระด้วยคะแนน PointX รับคะแนนคืนรวมสูงสุด 11,000 PointX ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 – 12 พฤษภาคม 2566
 • ต่อที่ 1 เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคะแนน PointX ทุก 10,000 คะแนน ต่อรายการใช้จ่าย รับคะแนน PointX คืน 1,000 คะแนน โดยสามารถรับคะแนนคืน ต่อที่ 1 ได้ไม่เกิน 3,000 คะแนน ต่อท่านต่อเดือน และสูงสุด 9,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 100 คนแรก (ต่อที่ 1) ที่ทำรายการ ต่อเดือน และไม่เกิน 300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ต่อที่ 2 เมื่อมียอดสะสมการใช้คะแนน PointX เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 100,000 คะแนนขึ้นไป รับคะแนน PointX คืนเพิ่ม 2,000 คะแนน โดยรับคะแนนคืน ต่อที่ 2 ได้ไม่เกิน 2,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อที่ 1 จึงจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในต่อที่ 2
 • จำกัดการได้รับคะแนน PointX คืน รวมสูงสุด 11,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • รายการส่งเสริมการขาย เดือนที่ 1 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 – 12 มีนาคม 2566 เดือนที่ 2 มีระยะเวลาตั้งแต่ 13 มีนาคม 2566 – 12 เมษายน 2566 และเดือนที่ 3 มีระยะเวลาตั้งแต่ 13 เมษายน 2566 – 12 พฤษภาคม 2566
 • คะแนนคืน PointX จากเงื่อนไขต่อที่ 1 จะคืนเข้าบัญชีในแอปพลิเคชัน PointX ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละเดือนตามที่กำหนด
 • คะแนนคืน PointX จากเงื่อนไขต่อที่ 2 จะคืนเข้าบัญชีในแอปพลิเคชัน PointX ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน PointX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย PointX ผ่านแอป SCB EASY
 • การใช้บริการของ PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน PointX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • PointX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777