โอนคะแนนบางจาก มาเป็น POINT X รับเพิ่ม 30% กับ เรทคุ้มพิเศษ! สมาชิกบางจากกรีนไมลส์โอน 100 บางจากพอยท์ รับเพิ่ม 30% รวมเป็น 143 POINT X* ยิ่งโอน ยิ่งคุ้ม วันนี้ ถึง 30 เม.. 66 เท่านั้น!

เงื่อนไขแคมเปญโอนคะแนนบางจากเป็น POINT X รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่ม 30%*

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกบางจาก ที่มีคะแนนบางจากและได้ทำการโอนคะแนนบางจาก มาเป็นคะแนน POINT X ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่ม 30% โดยคำนวณจากยอดการโอนคะแนนบางจากสูงสุด 2,000 คะแนน (ลูกค้าสามารถโอนคะแนนบางจากตามเงื่อนไขการทำรายการที่บางจากกำหนด) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าสามารถโอนคะแนนบางจากมาที่ POINT X ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่บางจากกำหนด แต่จะได้รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่ม 30% จากคะแนนบางจากที่โอนมาสูงสุด 2,000 คะแนนเท่านั้น โดยคะแนนบางจากเมื่อแปลงเป็นคะแนน POINT X แล้วจะได้ 2,200 คะแนน โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่ม 30% จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเท่ากับ 660 POINT X / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  ตัวอย่างเช่น  ลูกค้าแลกคะแนนบางจาก 200 คะแนน แปลงเป็นคะแนน POINT X 220 คะแนน ลูกค้าค้าจะได้รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่ม 30% เท่ากับ 66 POINT X (220 x 30%)
 • คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในบัญชีแอปพลิเคชัน POINT X ดังนี้
รอบที่ ช่วงเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย คะแนนพิเศษจะได้รับภายในวันที่
รอบที่ 1 โอนคะแนนระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566 7 เมษายน 2566
รอบที่ 2 โอนคะแนนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566 7 พฤษภาคม 2566

 

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566
 • จำนวนสิทธิ์รวมสูงสุด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดรับคะแนนพิเศษเพิ่มสูงสุด 660 POINT X / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารและบริษัท บางจากฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท บางจากฯ เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777